ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ‘WEBWINKEL DE MARMOT’

Ondernemingsgegevens

MHC bvba (Handelsnaam: De Marmot)
Antwerpsesteenweg 76 A
2500 Lier
demarmot@outlook.be
Tel: +32 (0)471 28 42 62
BTW: BE 0474 213 994
RPR Antwerpen

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van De Marmot, een bvba met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 76 A, 2500 Lier, BTW BE 0474 213 994, RPR Antwerpen, (hierna ‘MHC’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MHC moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MHC aanvaard zijn. Zelfs in het laatste geval blijven onderhavige Voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
Prijzen zijn geldig zolang deze op de e-commerce website van MHC worden vermeld, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijswijzigingen hebben geen enkele invloed op de verplichtingen van de partijen met betrekking tot de verkoopovereenkomsten die eerder al werden bevestigd door MHC
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
De gratis levering is exclusief montage, tenzij anders vermeld

 

Artikel 3: Aanbod en afwijkingen

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MHC niet. MHC is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MHC is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

In de afgebeelde ontwerpen van matrassen kunnen mogelijk uiterlijk afwijken van het geleverde product. MHC verbindt zich wel tot het leveren van het product volgens de beschreven technische specificaties. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen kunnen echter geen grond voor klachten opleveren.

MHC hanteert een tolerantie van +-2cm voor de specificaties van de dimensies voor lattenbodems en matrassen, en een tolerantie van +-1cm voor de diktes van de matrassen, dit in overeenstemming met de Europese Norm NBN EN 1334. De dikte van de matras moet worden berekend met behulp van een meter en een blad dat van het midden van de matras tot aan de rand wordt gelegd.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. MHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde keuze van de afmetingen door de Klant.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MHC. MHC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Procedure online aankopen

 

4.1 Aankoop

Eens u het gewenste artikel heeft gevonden, selecteert u op de artikelpagina uw juiste maat, eventuele opties en aantal. Vervolgens klikt u op de knop “In Winkelmand” om het artikel aan uw persoonlijke winkelmand toe te voegen. Herhaal deze procedure als u meerdere artikels wilt aankopen.

Om af te rekenen klikt u op het winkelwagentje rechts bovenaan. Gelieve de afmetingen, opties en aantallen na te kijken. Klik nu op “Afrekenen”.

Op de volgende pagina vult u uw factuur- en verzendgegevens in. Ook kunt u extra informatie toevoegen omtrent de levering van uw order. Gelieve een correct GSM nummer in te vullen. Deze zullen wij enkel gebruiken voor het plannen van uw levering. Op het einde van de pagina dient u een betalingsmethode te kiezen, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en op “Bestelling Plaatsen” te klikken.

U wordt nu verbonden met ons betaalplatform Mollie B.V. (NL), waar u uw betaling dient te voltooien. U ontvangt hierna via e-mail een orderbevestiging.

Wij contacteren u zo spoedig mogelijk om de afspraak van uw levering in te plannen.

4.2 Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Belfius Direct Net
 • via KBC/CBC Betaalknop
 • via overschrijving op rekeningnummer BE26 7370 2808 0129
 • via Bancontact / Mister Cash

Ter beveiliging van onze betaalprocedure en ter voorkoming van fraude met de kaartgegevens worden betalingen via de webshop beheerd door de betaalprovider Mollie B.V.

Bij het plaatsen van de Bestelling garandeert de Klant dat hij over de volledige handelingsbevoegdheid beschikt om aan onderhavige Voorwaarden te voldoen, om een verkoopovereenkomst met MHC te sluiten, en volledig bevoegd is om de betaalkaart in kwestie te gebruiken. MHC bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

4.3 Bevestiging

De bestelling wordt definitief geplaatst wanneer de Klant zijn betalingswijze heeft gekozen en, het vakje “ik heb kennisgenomen van de algemene verkoopvoorwaarden van MHC”, en op de knop “Bestelling doorsturen” heeft geklikt. Hiermee verklaart de Klant dat hij akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van MHC en dat hij ze heeft begrepen.

De koper moet alle gegevens controleren die tijdens de Bestelling werden ingevoerd (type product, juiste afmetingen, leveringsadres, factureringsadres, telefonische contactgegevens, etc.). Iedere klacht wegens eventuele of vermeende onjuistheden in onze bevestiging van de bestelling moeten binnen de 2 werkdagen na de bevestiging per mail naar demarmot@outlook.be worden verstuurd.

MHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een latere levering of een foutieve levering ten gevolge van verkeerd ingevoerde gegevens door de Klant. Indien de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van een fout van de Klant, zijn de kosten voor een nieuwe verzending ten laste van de Klant en kan deze laatste geen enkele aanspraak maken op een klacht in verband met de leveringstermijnen.

MHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde keuze van de afmetingen door de Klant.

Elke verkoopovereenkomst tussen MHC en de Klant wordt afgesloten in het Nederlands

Bij de bestelling van op maat bestelde/vervaardigde producten geldt vanaf het definitief plaatsen van de bestelling een annulatiekost van 30%.

Indien het bestelde product niet beschikbaar is, verbindt MHC zich ertoe om de Koper daarvan zo snel mogelijk per mail of per telefoon op de hoogte te brengen.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

5.1 Locatie

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Voor leveringen in het buitenland dient er eerst contact opgenomen te worden met MHC.

Voor bestellingen van een totaalbedrag kleiner als 299 euro dient de klant de bestelling zelf kosteloos af te halen bij de lokalen van MHC. Bij bedragen vanaf 299 euro kan de Klant kiezen om de bestelling zelf af te halen of gratis te laten leveren. De levering gebeurt door een transporteur aangewezen door MHC.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant, en dit op het gelijkvloers 1ste trede, geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling (vakantieperiodes voorbehouden).

5.2 Datum

Zodra de leverdatum bekend is, zal MHC de Klant hierover telefonisch of per mail informeren. De Klant kan op dat moment alsnog de datum wijzigen. De Klant verbindt er zich toe om op de voorziene leveringsdatum aanwezig te zijn. Indien de Klant zonder gegronde motivering of zonder minstens 24 uur op voorhand MHC hiervan te verwittigen niet aanwezig is, kan MHC voor een tweede levering een bedrag van 100 euro (incl. btw) aanrekenen.

De Klant mag wel een derde aanstellen die de waren in ontvangst mag nemen. In dat geval moet de Klant de identiteit van de derde melden

5.3 Ontvangst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MHC. We adviseren de Klant ook om zelf ieder nuttig voorbehoud op de leverbon te noteren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen, en dit op het gelijkvloers, 1ste trede, van het adres opgegeven door de Klant tijdens de bestelling. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MHC was geboden.

De Klant dient voor levering de ingang van de woning vrij te maken van obstakels om beschadigingen aan het artikel en de eigendommen van de Klant te voorkomen. De Klant is eveneens verantwoordelijk na te gaan of er voldoende ruimte aanwezig is om de artikelen op een veilige manier binnen te krijgen.

Door de leverbon te ondertekenen verklaart de Klant zijn bestelling correct, volledig en in goede staat te hebben ontvangen.

5.4 Weigering of onmogelijkheid tot levering

Wanneer de Klant weigert de hem aangeboden correcte en onbeschadigde goederen in ontvangst te nemen, zijn alle daaruit voortvloeiende transportenkosten, opslagkosten e.d. voor de rekening van de koper.

Bij weigering of onmogelijkheid om de artikelen te leveren vanwege de Klant, kunnen de artikelen maximaal 1 week kosteloos opgeslagen worden in de lokalen van MHC. Na het verstrijken van deze periode zal een opslagkost van 10 euro per artikel per dag worden aangerekend.

Indien de uitvoering van de verkoopovereenkomst door MHC niet mogelijk blijkt als gevolg van overmacht, heeft MHC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Als overmacht geldt elke omstandigheid buiten toedoen van MHC waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, zoals weersomstandigheden, stakingen, oorlogen, rellen, brand, waterschade, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in het telecommunicatienetwerk, het niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van MHC, en alle andere gebeurtenissen die buiten de controle van MHC vallen.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling verschuldigd aan MHC (met inbegrip van eventuele kosten, interesten en boetes) door de Klant, de exclusieve eigendom van MHC. De Klant mag op geen enkele manier beschikken over de producten die niet volledig betaald zijn.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MHC te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Overdracht van de risico’s, verliezen en/of schade aan de verkochte goederen neemt plaats vanaf het moment van de levering aan de Klant op de gelijkvloers eerste trede van de door de Klant opgegeven leveringsadres.

 

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MHC.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Na afloop van die 14 kalenderdagen mag geen enkel product nog worden geretourneerd zonder dat MHC daarvoor vooraf haar toestemming heeft verleend.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant MHC via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk en per aangetekende post op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

MHC bevestigt per mail de ontvangst van de aanvraag en legt uit hoe de bestelling van de Klant zal worden geretourneerd. Standaard zal MHC de bestelling laten afhalen bij de Klant. De vervoerder wordt aangewezen door MHC.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Deze kosten zijn geschat op 100 euro (incl. btw) onder voorbehoud van bevestiging door MHC.

Enkel artikelen die zich in de ongeopende originele verpakking bevinden, en in perfecte onbeslapen staat zijn, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en originele factuur of leverbon kunnen worden teruggenomen. Producten die niet in perfecte staat ter beschikking worden gesteld zoals hierboven beschreven worden niet teruggenomen noch terugbetaald. Dit omwille van hygiënische redenen en gezondheidsbescherming, want eens uit de originele verpakking kunnen deze niet verder verkocht worden

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal MHC alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat MHC op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan MHC wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door MHC geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

MHC betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Herroepingsrecht voor de matrassen, lattenbodems en bijbehorende stoffen geldt uitsluitend voor de artikelen in standaardmaten (140x200cm, 160x200cm, 180x200cm), en dus niet bij op maat bestelde/vervaardigde producten of voor speciale eenmalige aanbiedingen.

 

Artikel 8: Garantie

 

8.1 Wettelijke garantie en fabrieksgarantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar, vermeld op de factuur en eventuele leverbon. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Alle producten uit het assortiment van MHC worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten. Deze fabrieksgarantie is enkel geldig voor fabricatiefouten. De duur van de fabrieksgarantie staat vermeld onder de bijzondere voorwaarden en op de garantielabel van het matras; indien niet aangeduid is deze 2 jaar.

De fabrieksgarantie dekt iedere abnormale inzakking of voortijdige vervorming van de kern van de matras, ten gevolge van constructie- en/of fabricagefouten, bij normale gebruiksomstandigheden op een gepaste lattenbodem die zich in goede staat bevindt. Doordat het matras zich aanpast aan de lichaamsvorm kunnen lichte inzakkingen van minder als 20% verwacht worden en vallen deze niet onder de fabrieksgarantie. Om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie moet de kuilvorming op de afgewerkte matras minstens 3 cm bedragen.

Na 2 jaar wordt bij vervanging of herstelling rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. Fabrieksgarantie wordt verleend volgens onderstaande afschrijvingsprocedure:

 • Na 2 jaar : klant betaald 40 %
 • Na 3 jaar : klant betaald 60 %
 • Na 4 jaar : klant betaald 80 %
 • Na 5 jaar : garantie vervalt

De fabrieksgarantie op constructie – en fabricagefouten van motoren is 2 jaar. Indien motoren eigenhandig zijn geopend, vervalt de garantie.

8.2 Voorwaarden

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het originele aankoopbewijs of de originele factuur kunnen voorleggen, en het artikel in zijn originele verpakking ter beschikking stellen.

De Klant dient schriftelijk en per aangetekende zending contact op te nemen met MHC en fotografisch bewijs ter beschikking van MHC stellen. MHC bevestigt per mail de ontvangst van de aanvraag en legt uit hoe de klacht van de Klant zal worden behandeld.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant MHC zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De Klant moet aan MHC iedere mogelijkheid bieden om het defecte product te herstellen of te vervangen tegen een vergelijkbaar of gelijkwaardig product.

De (fabrieks- en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing in volgende omstandigheden:

 • normale slijtage,
 • normale verkleuring van bekledingstijken en garens,
 • gebrek aan de originele aankoopfactuur, of als deze gewijzigd of onleesbaar gemaakt is,
 • bij verwijdering van de garantielabel of het Quality Control document van het artikel,
 • bij van buitenaf komend onheil (blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.),
 • defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen,
 • gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd,
 • het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
 • aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, zoals pogingen tot herstellingen
 • hardhandig gebruik, slecht onderhoud, blootstelling aan een abnormale hoeveelheid vochtigheid (met bv. schimmel als gevolg) of warmte (bv. vuur), blootstelling aan urine of bloed,
 • zichtbare fabricagefouten of gebreken die onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld,
 • elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Onder het correcte gebruik van de matras of bodem verstaan we het volgende:

 • Matrassen van schuimmateriaal mogen niet geplaatst worden op lattenbodems van het netwerktype of met veren.
 • Matrassen met veren of microveren mogen niet geplaatst worden op lattenbodems waarvan de onderlinge afstand van de latten meer dan 5 cm bedraagt.
 • Een spiraalbodem mag geen metaalvermoeidheid door ouderdom vertonen
 • Een boxspring mag geen verzakkingen vertonen
 • De matras moet door een waterbestendige matrasbeschermer worden beschermd.
 • De matras mag nooit rechtstreeks worden geplaatst op de vloer of op een niet-verluchte ondergrond (zoals een vezelplaat).

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Enige inruiling of herstelling van het product leidt in geen geval tot een verlenging van de garantieperiode.

Indien een klacht na thuisbezoek bij de Klant, na grondig onderzoek en eventueel overleg met de leverancier ongegrond blijkt, kan MHC hiervoor een kost van 100 euro per factuur aanrekenen aan de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van MHC is bereikbaar via e-mail op demarmot@outlook.com of per post op het volgende adres:

MHC bvba
Antwerpsesteenweg 76 A
7500 Lier

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MHC beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MHC zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, MHC respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven (mits toestemming van de Klant).

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MHC, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de klantendienst van MHC.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende transportbedrijven.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, MHC heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

MHC houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op demarmot@outlook.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MHC om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MHC behoudt zich het recht om onderhavige Voorwaarden te wijzigen zonder de Klant daarvan persoonlijk te moeten informeren en zonder dat de Klant de mogelijkheid krijgt om aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

Bij de plaatsing van een nieuwe bestelling door de Klant gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden die op dat moment van kracht zijn, dit vanaf de datum dat ze online zijn geplaatst.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
MHC bvba heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

Artikel 16: Verantwoordelijkheid

 

Behalve met betrekking tot verborgen gebreken, de conformiteitsgarantie en de vorige vermeldingen, kan van MHC geen enkele vergoeding eender welke aard worden geëist, noch ten opzichte van de Klant, noch ten opzichte van derden.

MHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de Klant zou lijden ten gevolge van gebruik van het verkochte artikel op een wijze in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

MHC wijst iedere aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of virussen die de informatica-apparatuur of iedere andere hardware tijdens het bezoek aan de Site zouden kunnen aantasten.

Vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook zal niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de verkooptransactie tussen MHC en de Klant.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en de vrederechter van Lier zijn als enigen bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Bijlage 1: Kennisgeving van herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 • Aan:

MHC bvba
Antwerpsesteenweg 76 A
2500 Lier
+32 (0)471 28 42 62
demarmot@outlook.be

 • — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):………………………………………………………………………………………………………
 • ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*):………………………………………….………………………………………….…
 • Naam /Namen consument(en):…..………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Adres consument(en):………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Datum:………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Handtekening van consument(en):
  (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.